site logo top.fw

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R1 В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.

Image
Image

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R1  В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.

 

Технически университет – Габрово на основание Заповед № З-01-72/22.02.2023 г. на Ректора    обявява подбор за попълване състава на научноизследователския екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност: „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

07.03.2023 г. Заповед за удължаване на срока на обявата

 

Срок за подаване на документите: от 23 февруари  до 06 март 2023 г. включително

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, набира изследователи за работа в Лабораторен комплекс „Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии“:  

 • лаборатория „Еко- и енергоспестяващи, безконтактни предаватели на електрическа енергия“ – Изследовател R2 – 1 бр.

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R2*

1

Функции в екипа за изпълнение

Провежда експериментални изследвания в лаборатория „Еко- и енергоспестяващи, безконтактни предаватели на електрическа енергия“ в Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

2

Необходимо образование

ОКС „Магистър“ в област на висше образование „Технически науки“

ОНС „Доктор“ в област на висше образование „Технически науки“, професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“ или еквивалент

3

Необходима експертиза

Минимум три научни публикация или научни доклади в областта на техническите науки и участие в един научноизследователски проект

4

Професионален опит

Минимум 3 години професионален опит в областта на техническите науки, като преподавател или изследовател, или инженер.

* - Съгласно Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“,  R2 - изследовател, който е

защитил докторска степен, но все още не е напълно независим в своята работа,

Необходими документи за кандидатстване:

            За длъжност „Изследовател R2“

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”), документът може да бъде представен на български или английски език
 • Автобиография (CV европейски формат), документът може да бъде представен на български или английски език.
 • Диплома за висше образование (в случай, че документът е изготвен на език различен от български или английски, следва да бъде придружен от превод на български език);
 • Диплома за придобита ОНС „Доктор“(в случай, че документът е изготвен на език различен от български или английски, следва да бъде придружен от превод на български език);
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация (в случай, че документите са изготвени на език различен от български или английски, следва да бъде придружени от превод на български език);
 • Трудова книжка и/или други документи доказващи придобития професионален опит (в случай, че документът е изготвен на език различен от български или английски, следва да бъде придружен от превод на български език);
 • Списък на публикации с участие на кандидата, документът може да бъде представен на български или английски език;
 • Списък на изследователски проекти, в които е участвал кандидатът, документът може да бъде представен на български или английски език.

Всички документи, които са копия следва да бъдат представени със заверка „вярно с оригинала“ от участниците

Документи се приемат от 23.02.2023 г. до 06.03.2023 г., включително, изпратени по пощата или в деловодство на университета на адрес:

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, Технически университет, стая 3109 Деловодство.

Етапи на подбора:

 1. Подбор на кандидатите по документи.
 2. Класиране на кандидатите.
 3. Писмено информиране на кандидатите за решението на комисията до 03.2023 г.
 4. Назначаване на избраните изследователи.

За допълнителна информация:

Йорданка Казакова

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, стая 3111.

Тел: +359 66 827 380

е-mail: jkazakova@tugab.bg