site logo top.fw

Очакван резултат

  • Изграждане на капацитет на екипи за научни изследвания и иновации в приложната област на ИСИС, чрез привличане на водещи изследователи и обмен между екипа на проекта и водещи изследователски организации; 
  • Задържане и привличане в България на млади изследователи, учени и докторанти, чрез създаване на съвременни условия за научноизследователска дейност;
  • Разпространение и практическо приложение на постигнатите научноизследователски резултати и трансфер на знания чрез прилагане на нови методи за обучение;
  • Комерсиализиране на резултатите от научноизследователските пакети, чрез разрботване и популяризиране на портфолио от патенти и полезни модели;
  • Разработване и внедряване на иновативни технологии и продукти в областта на мехатрониката и чистите технологии, чрез развитие на сътрудничество с бизнеса;
  • Увеличаване възможностите за включване на научните екипи в проекти и програми на международно ниво, работейки в тясно сътрудничество с престижни Европейски научни институции;
  • Нови възможности за сътрудничество между наука и бизнес, осигурявайки достъп на МСП до специализирани бизнес услуги.

Ефективните партньорства между научните организации, университетите и бизнеса  обогатяват участниците в процеса с нови знания и умения и създава висока добавена стойност за икономиката. Изграденото сътрудничество е обусловено от тематичните области на провежданите от ЦК изследвания и създадената научна продукция в областта на мехатрониката и чистите технологии, както и от идентифицираните от партньорите нужди за развитие на научните изследвания и иновации.
Участието на бизнеса подпомага изграждането на нова генерация учени и предприемачи, което способства за създаване на нов пазарен профил и на условия за привличането на повече инвестиции.
В Плана за разпространение и практическо приложение на постигнатите научноизследователски резултати и трансфер на знания са заложени научно- изследователски и практико-приложни резултати от планираните по проекта индустриални и експериментални научни изследвания, които ще окажат положително въздействие в дългосрочен план в областта на науката, бизнеса, инвестициите, околната среда, обучението и образованието.
Дейностите, предвидени в програма за обучение и повишаване на квалификацията ще осигурят качеството на научните изследвания и ще гарантират приемственост и устойчивост на тематиките. Създаването на висококвалифицирани специалисти за нуждите на съвременната наука ще помогнат за подобряване на качеството на инженерното образование, увеличаване на броя на студенти в инженерните специалности и обръщане на тенденциите за увеличаващата се възраст на служителите, рботещи в сектора „мехатроника и чисти технологии“. Резултатите от осъществяване програмата за обучение и повишаване на квалификацията на учените в дългосрочен план ще окажат положително въздействие върху значими за страната социално-икономически предизвикателства, като ниската производителност на труда и ниския дял на високотехнологично производство.
Комерсиализацията на резултатите от научните изследвания е гаранция за пълноценно реализиран потенциал на плана за научни изследвания на Центъра за компетентност. Трансферът на знания е двупосочен -моделът на „активно предлагане” се отнася до комерсиално приложение на знанието, придобито от системата за научни изследвания, посредством правилата за интелектуалната собственост, технологичен трансфер и т.нар. spin-off дружества, а моделът на „активно търсене”е при случаите, когато компаниите получават подкрепа от изследователите, защото са сключили договори за съдействие/партньорство.
Съвместната НИРД на Центъра и бизнеса ще доведе до увеличаване на частните инвестиции в публичната научно-изследователска и развойна дейност и допълване на публичните разходи с източници от публично-частни партньорства и проекти, осъществявани в сътрудничество с бизнес сектора.
Това ще позволи Центъра за компетентост да се развива и да стане място където науката, бизнесът, държавата и образованието си подават ръка. Изградената научна инфраструктура, в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики, ще насърчи развитието на приложната наука и иновациите в областта на мехатрониката и чистите техногии в България и ще предостави възможност да засили конкурентоспособността на българската икономика.

 

eu noir tugab tusofia clpf plovdiv ir bas.fw logo su tu varna Ie transparent