site logo top.fw

 • Технически университет-Габрово;
 • Технически университет – София;
 • Централна лаборатория по приложна физика към БАН – Пловдив;
 • Институт по системно инженерство и роботика;
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски";
 • Технически университет – Варна;
 • Институт по електроника – БАН.

 

23 569 719, 17 лева,


от които 20034261,29 лв. европейско и 3535457,88 лв. национално съфинансиране.

 

Средствата за финансиране на проекта са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти  технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 (ИСИС).
Основната дейност, залегнала в проектното предложение, е извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“. 
Проектът предвижда като първи етап реконструкция и модернизиране на сгради или части от тях заедно със закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване, специализиран софтуер, инструментариум и обзавеждане, което да спомогне за обособяването и функционирането им в лаборатории, обучителни зали и работни помещения – части от Център за компетентност, който е от интерес за Европа.
Едновременно с това ще се изпълняват и дейности по привличане на водещи изследователи и специалисти от България и чужбина, които да работят съвместно, да обменят идеи и опит при научните изследвания и при обучаването на следващи поколения научни работници. 
Резултатите от провежданите в ЦК научни изследвания ще бъдат широко оповестени в международни научни списания, на симпозиуми, семинари и конференции. Тази част от тях, която има непосредствено практическо приложение или представлява експериментално развитие на техниката и технологиите, ще бъде предоставена на Комитета за трансфер на технологии за координиране на дейности по защита правата по интелектуална собственост и последващата им комерсиализация.

 

30 март 2018 г. ÷ 30 ноември 2023 г.

 

Основната цел на проектното предложение е изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ИМЕЕСТ) в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство.
Проектът предвижда създаване на най-съвременна научна инфраструктура като комплекс от научно оборудване, разположено в реконструиран и модернизиран сграден фонд, придобиване и натрупване на върхова технологична експертиза, обединяване усилията на водещи изследователи от научните области Технически науки и Природни науки, математика и информатика, и като резултат–натрупване на подходящ иновационен потенциал, който да допринесе за развитие на връзката наука-бизнес за укрепване конкурентоспособността на българската икономика.
Научно-изследователската Програма на Центъра отразява хоризонталните направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, а именно развитие на иновационния потенциал в област „Мехатроника и чисти технологии" за създаване и адаптиране на нови технологии, водещи към подобряване на ресурсната ефективност, конкурентни предимства и повишаване на добавената стойност на продуктите при производство на специализирано оборудване, машиностроене и уредостроене, компоненти за производство на автомобили, серво системи, електронни и електромеханични изделия, роботика, химически продукти.
Добиването на нови знания и умения за преподаване и превръщането на тези знания в иновации от интерес за българската и европейските икономики ще са водещи фактори във всички стратегии, планове, програми и съответстващите им мерки за изпълнение, прилагани от ЦК.
Това изисква да се подобрят постиженията в областта на научните изследвания в двете основни направления, в които ще се специализира ЦК „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“, да се насърчат разпространението на знанията, преобразуването им в иновациите и трасферирането на тези иновации към бизнеса.
Съвместната НИРД на Центъра и бизнеса ще доведе до увеличаване на частните инвестиции в публичната научно-изследователска и развойна дейност и допълване на публичните разходи с източници от публично-частни партньорства и проекти, осъществявани в сътрудничество с бизнес сектора.
Това ще позволи ЦК да се развива и да стане място където науката, бизнесът, държавата и образованието си подават ръка. Изградената научна инфраструктура, в съответствие с найдобрите световни стандарти и практики, ще насърчи развитието на приложната наука и иновации в областта на мехатрониката и чистите техногии за създаване на икономически растеж, качествени работни места и подпомагане разрешаването на националните, европейските и световните предизвикателства пред обществото.

 

 • Изграждане на капацитет на екипи за научни изследвания и иновации в приложната област на ИСИС, чрез привличане на водещи изследователи и обмен между екипа на проекта и водещи изследователски организации; 
 • Задържане и привличане в България на млади изследователи, учени и докторанти, чрез създаване на съвременни условия за научноизследователска дейност;
 • Разпространение и практическо приложение на постигнатите научноизследователски резултати и трансфер на знания чрез прилагане на нови методи за обучение;
 • Комерсиализиране на резултатите от научноизследователските пакети, чрез разрботване и популяризиране на портфолио от патенти и полезни модели;
 • Разработване и внедряване на иновативни технологии и продукти в областта на мехатрониката и чистите технологии, чрез развитие на сътрудничество с бизнеса;
 • Увеличаване възможностите за включване на научните екипи в проекти и програми на международно ниво, работейки в тясно сътрудничество с престижни Европейски научни институции;
 • Нови възможности за сътрудничество между наука и бизнес, осигурявайки достъп на МСП до специализирани бизнес услуги.

Ефективните партньорства между научните организации, университетите и бизнеса  обогатяват участниците в процеса с нови знания и умения и създава висока добавена стойност за икономиката. Изграденото сътрудничество е обусловено от тематичните области на провежданите от ЦК изследвания и създадената научна продукция в областта на мехатрониката и чистите технологии, както и от идентифицираните от партньорите нужди за развитие на научните изследвания и иновации.
Участието на бизнеса подпомага изграждането на нова генерация учени и предприемачи, което способства за създаване на нов пазарен профил и на условия за привличането на повече инвестиции.
В Плана за разпространение и практическо приложение на постигнатите научноизследователски резултати и трансфер на знания са заложени научно- изследователски и практико-приложни резултати от планираните по проекта индустриални и експериментални научни изследвания, които ще окажат положително въздействие в дългосрочен план в областта на науката, бизнеса, инвестициите, околната среда, обучението и образованието.
Дейностите, предвидени в програма за обучение и повишаване на квалификацията ще осигурят качеството на научните изследвания и ще гарантират приемственост и устойчивост на тематиките. Създаването на висококвалифицирани специалисти за нуждите на съвременната наука ще помогнат за подобряване на качеството на инженерното образование, увеличаване на броя на студенти в инженерните специалности и обръщане на тенденциите за увеличаващата се възраст на служителите, рботещи в сектора „мехатроника и чисти технологии“. Резултатите от осъществяване програмата за обучение и повишаване на квалификацията на учените в дългосрочен план ще окажат положително въздействие върху значими за страната социално-икономически предизвикателства, като ниската производителност на труда и ниския дял на високотехнологично производство.
Комерсиализацията на резултатите от научните изследвания е гаранция за пълноценно реализиран потенциал на плана за научни изследвания на Центъра за компетентност. Трансферът на знания е двупосочен -моделът на „активно предлагане” се отнася до комерсиално приложение на знанието, придобито от системата за научни изследвания, посредством правилата за интелектуалната собственост, технологичен трансфер и т.нар. spin-off дружества, а моделът на „активно търсене”е при случаите, когато компаниите получават подкрепа от изследователите, защото са сключили договори за съдействие/партньорство.
Съвместната НИРД на Центъра и бизнеса ще доведе до увеличаване на частните инвестиции в публичната научно-изследователска и развойна дейност и допълване на публичните разходи с източници от публично-частни партньорства и проекти, осъществявани в сътрудничество с бизнес сектора.
Това ще позволи Центъра за компетентост да се развива и да стане място където науката, бизнесът, държавата и образованието си подават ръка. Изградената научна инфраструктура, в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики, ще насърчи развитието на приложната наука и иновациите в областта на мехатрониката и чистите техногии в България и ще предостави възможност да засили конкурентоспособността на българската икономика.

 

 1.  Значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури, включително подготвителни дейности
 2. Закупуване на оборудване, включително и софтуер, необходими за реализиране на научноизследователски и иновационни програми
 3. Извършване на пазарно ориентирани научни изследвания и развиване/модифициране на нови технологии на високо международно ниво
 4. Широко разпространение на резултатите от научните изследвания и въвеждане на иновации и нови обучителни и образователни методи в практиката на центровете
 5. Трансфер на знания и технологии и осигуряване на бизнес специализирани научноизследователски услуги
 6. Дейности по информиране и публичност
 7. Дейности по независим външен одит
 8. Управление на проекта

 

 • Стойност: 4 859 206.00 лв.
 • Обекти:

Реконструкция и значително модернизиране на стария сграден фонд и помещения в ТУ Габрово, ТУ София-филиал Пловдив, СУ София-ФХФ и ИСИР- БАН в съответствие с изискванията на специфичното оборудване, необходимо за провеждане на научни изследвания на най-високо равнище.

 

 • Научни публикации сред първите 10 % от най-цитирани по приоритетните области на ИСИС-0%;
 • Съвместни научноизследователски проекти, разработени между центровете (ЦВП и ЦК) и бизнеса-14 бр.;
 • Новопостроени инфраструктурни комплекси в ЦВП и ЦК - 1 бр.; 
 • Научни изследвания, иновации: Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти25 Еквивалент на пълно работно време;
 • Научни изследвания, иновации: Брой изследователи, работещи в подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания - 42 Еквивалент на пълно работно време;
 • Публични разходи за научноизследователска и развойна дейност (GOVERD плюс HERD) финансирани от предприятията като % от БВП- 0,00 %.

 

eu noir tugab tusofia clpf plovdiv ir bas.fw logo su tu varna Ie transparent