site logo top.fw

Image
Image

INTERNATIONAL
SCIENTIFIC CONFERENCE
„MECHATRONIC, ECO- AND ENERGY SAVING SYSTEMS AND TECHNOLOGIES“


Предходни издания на конференцията:


Май 2023 - Габрово
Ноември 2023 - Пловдив


Конференцията е финансирана по BG05M2OP001-1.002-0023- Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.