site logo top.fw

Лабораторен комплекс: “Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии“

Lab12 1 1
Лаборатория: С 7.3: „Екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии“

 

Ръководител на лабораторията:

доц. д-р инж. Пламен Цанков

 

 Lab12 1 2
В светлотехническата сфера на бизнеса лабораторията осигурява измерване на светлинен поток, осветеност, светлоразпределение в цифрови файлови формати, светлинен добив, спектър на светлината, цветна температура и цветопредаване на лампи и осветителни тела и проектиране на оптични системи на осветители. Тези параметри са необходими както на производителите и фирмите-разпространители на лампи и осветителни тела, така и на електропроектантите, които да ги съобразят при проектиране на осветителни уредби за вътрешно и външно осветление. В електроенергийната сфера на бизнеса лабораторията осигурява измерване на параметри за качество на електрическата енергия в промелнивотокови захранващи системи, волт-амперни характеристики и производителност на фотоволтаични модули – параметри, необходими да бъдат измервани и предоставяни за нуждите на търговци на електронно оборудване и собственици на фотоволтаични системи и централи.


Lab12 1 3
Лабораторията разполага с:

♦ Гониофотометър LSG-1700B.
♦ Спектрорадиометър LMS-9000B.
♦ Електроенергиен анализатор (power quality analyzer) BMR trading, модел PLA 44 RGP.
♦ Измервателен уред LISN (Line Impedance Stabilization Network) COM-POWER CORPORATION, модел LI-220C.
♦ Измервателен уред за волт-амперни характеристики и ефективност на фотоволтаични модули и стрингове I-V curve meter HT INSTRUMENTS, модел I-V500w.
♦ Фотоволтаични електроцентрали с обща мощност 30 kWp, изградени от три различни технологии на фотоволтаичните модули – монокристален силиций (m-Si), кадмиев телурид (CdTe) и мед-индий-галиев селенид (CIGS), и система за мониторинг на електрически и метеорологични показатели.Lab12 1 4
Основно предназначение на оборудването

Оборудването е предназначено да измерва:

-  фотометрични характеристики и светлоразпределение на осветителни тела;

-  цветови характеристики на светлинни източници;

-  качество на електрическата енергия в захранващи системи за променливо напрежение;

-  електромагнитната съвместимост на електронни устройства;

-  измерва волт-амперни (I-V) характеристики и ефективност на фотоволтаични модули.

Lab12 1 5
С оборудването могат да се извършват дейности, свързани с изследване на енергийна ефективност, фотометрични измервания, заслепяващо въздействие на светлинни източници, спектрален състав на светлината от осветителни тела, качество на електрическата енергия на захранващи мрежи, електромагнитни излъчвания при работа на електронно оборудване, характеристики, мониторинг и производителност на фотоволтаични модули и системи за преобразуване на слънчевата енергия в електрическа.   Гониофотометърът и спектрорадиометърът намират приложение в осветителната техника при реализиране на изследвания на светлинни източници, приложими в уличното, промишленото, общественото, тунелното, автомобилното, художественото и битово осветление.

Оборудването може успешно да се приложи в обучението на студенти и докторанти в областта на електроенергетиката, електрониката и светлинната техника.

 

 

Предвижда се лабораторията да бъде акредитирана от Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“, тъй като основните ѝ дейности са свързани с проектиране и измерване на светлотехнически и електроенергийни параметри и характеристики на продукти, необходими на бизнеса в областта на осветлението и електроенергетиката.

Lab12 3 6