site logo top.fw

Лабораторен комплекс: „Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високотехнологични продукти”

 

Image

Лаборатория С 1.1: „Енергоспестяващи технологии за удължаване на жизнения цикъл и повишаване на експлоатационната сигурност“


В лабораторията ще се реализират изпитания на  метални и неметални материали, подложени на статично или динамично натоварване, както и ще се определя микротвърдостта по Vikers на метални материали.


Ръководител на лабораторията:
проф. дтн Йордан Т. Максимов

 

 

В лабораторията са инсталирани:

♦ Машина за динамични и статични изпитания ZWICK Vibrophore 100.
♦ Полуавтоматичен микротвърдомер ZWICK/Indentec - ZHVm.

 

Чрез закупеното оборудване ще се провеждат изпитания, които имат широко приложение в области като: общо машиностроене; аеро, железопътна и автомобилна индустрия; газова и нефтена индустрия; производство на инструменти; хранително-вкусова индустрия; химическа индустрия и др. Предвижда се лабораторията да бъде акредитирана в съответствие с международния стандарт ISO 17025:2017.

 

Статичните изпитания могат да се извършват върху стандартни кръгли или плоски образци за опън с максимален товар от 100000 N и диапазон на скоростта на натоварване от 0,0001 mm/min до 600 mm/min. Изпитанията се извършват според изискванията на международния стандарт ISO 6892-1:2019 и включват определянето на следните показатели:

  • Физическа граница на провлачване;
  • Определяне модул на линейни деформации посредством контактен екстензометър;
  • Горна и долна граници на провлачване;
  • Якост на опън;
  • Относително удължаване;
  • Относително свиване;

 

Машината извършва и динамични изпитания на същите по форма образци, с максимален товар ±50 000 N. Динамичният товар се реализира посредством електродинамично възбуждане в честотния диапазон в обхвата от 30 Hz, до  300 Hz.

 

При извършването на динамични изпитания се определят следните показатели:

  • Граница на умора;
  • Ограничена по време граница на умора;
  • Граница на умора при различни видове цикли на натоварване;
  • Брой цикли до разрушаване;

 

Машината е оборудване да извършва и статично изпитване на огъване според изискванията на международния стандарт ISO 7438:2016.

 

В лабораторията ще се осъществява измерване  на микротвърдостта по метода на Vikers. Измерването се извършва в полуавтоматичен режим,  посредством натоварване с реални тежести в обхвата от 10 g до 2 kg, разделени в 8 подинтервала.  Резултатите се определят в съответствие с международния стандарт ISO 6507-1:2018. Измерват се образци с кръгла или плоска форма и максимални размери височина 60 mm, ширина 100 mm и дължина 100 mm.

Image

Свържете се с нас