site logo top.fw

Лабораторен комплекс: „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“

 

Lab C22 1Лаборатория: С 2.2: „Интелигентни системи за изследване на структура и свойства на материали“

 

Ръководител на лабораторията:
доц. д-р Владимир Дунчев

 

В лабораторията са закупени:
♦ Рентгенов дифрактометър Brucker D8 Advance.
♦ Специализиран софтуер:DIFRAC.MEASUREMENT и DIFRAC.EVA за събиране и обработка на данни при фазов анализ.
♦ Специализиран софтуер DIFRAC.DQUANT и DIFRAC.LEPTOS за определяне на остатъчни напрежения и остатъчен аустенит.


Основно предназначение на оборудването

Уредът извършва рентгеноструктурна дифрактометрия, на монолитни материали и тънки слоеве, качествен и количествен анализ на структурни, фазови и съставни поликристални материали, както и да измерва остатъчни напрежения  в монолитни поликристални материали и остатъчен аустенит. С наличното оборудване може да провеждат изпитания, насочени към различни отрасли като: общо машиностроене; аеро, железопътна и автомобилната индустрия; газова и нефетена индустрия; производство на инструменти; хранително-вкусова индустрия; химическа индустрия и др.

 
В лабораторията ще се извършват научно-приложни изследвания в следните области: 

  • Фазов анализ на образци от прахообразна форма - органични и неорганични (метали и неметали) материали.
  • Фазов анализ на образци с произволна форма от монолитни поликристални материали;
  • Остатъчни напрежения в монолитни поликристални материали.
  • Определяне на остатъчен аустенит в стомани.

 

 

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED