site logo top.fw

Лабораторен комплекс: „Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии“

 

Lab11 1
Лаборатория:
С7.2: „Eлектрозадвижване и електрообзaвеждане – съвременни енергийно-ефективни електрокомпоненти и системи с приложение в индустриалния сектор"

 


Ръководител на лабораторията
:
доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

 Лабораторията разполага с:

  • анализатор на електрическа енергия – марка: ”METREL”, модел: MI2892 и софтуер към него: ”PC SW PowerView.  


Основно предназначение на оборудването

Чрез наличното оборудване ще се осъществяват измервания както на нови електрокомпоненти и системи, така и на такива в експлоатация. В лабораторията ще се прави изпитване на въртящи електрически машини с оглед измерване и снемане на техните механични и електрически характеристики в генераторен и в двигателен режим. Закупената апаратура е с клас на точност съгласно действащите стандарти и норми за функционалност и електромагнитна съвместимост, получените резултати могат да бъдат представени в табличен и графичен вид.

 

Lab11 2
В лабораторията ще се реализират комплексни изследвания на взаимното влияние на захранващата мрежа и присъединените консуматори- Научният екип ще проследява – как отклоненията и колебанията от една страна на захранващите източници влияят на експлоатацията на присъединени електрически машини и съоръжения, и от друга страна – как захранваните консуматори евентуално влошават качеството на електрическата енергия, при своята работа към захранващата система чрез своята нелинейност.

В лабораторията ще се извършва и консултантска дейност по прилагането на енергоефективни решения в индустриалния сектор, съчетани с енергиен мениджмънт.