site logo top.fw

 

Лабораторен комплекс: „Наноструктурирани материали и дисперсни системи в чистите технологии“

 

Image

Лаборатория C 6.2  "Дисперсни системи и реология в чистите технологии", Факултет по химия и фармация, СУ "Климент Охридски", София

 

Ръководител на комплекса и лабораторията:
чл.-кор. проф. дмн Красимир Данов

 

Лабораторията е оборудвана със съвременна техника, позволяваща реализирането на научни изследвания, обучение на студенти и докторанти. Новозакупеното оборудване може да се прилага в машиностроенето и приборостроенето, електрониката, автомобилната, химическата, фармацевтична индустрия и др.

 

Лабораторията разполага със следното оборудване:

  • Система за определяне на контактни ъгли, повърхностна енергия и омокряне на микронни капки върху твърди повърхности, вкл. наклонени и при различни температури DSA100E (Krüss GmbH, Германия) /.
  • Лазерна дифракционна система за определяне размер на микронни частици в дисперсии ANALYSETTE 22 NanoTec (Fritsch GmbH, Германия).
  • Оптична приставка (микроскопски модул) за реометър Modular Microscope Accessory (MMA) (TA Instruments, САЩ), съвместима с реометър Discovery HR-3 (TA Instruments, САЩ).
  • Елипсометър с БАМ за определяне и визуализация на обекти с малки латерални размери EP4 (Accurion GmbH, Германия).

Image

Основно предназначение на оборудването

• Определяне на контактни ъгли, повърхностна енергия и омокряне на микронни капки върху твърди повърхности, вкл. наклонени и при различни температури; определяне на повърхностна енергия на твърди материали; определяне на повърхностно и междуфазово напрежение на течности.
• Определяне размер на микронни частици в течни и газови дисперсии – суспензии, емулсии, аерозоли.
• Визуализиране на процеси и частици в дисперсни системи (суспензии, емулсии, пени) в процеси на пренос и различни потоци.
• Определяне на оптичните характеристики на твърди и течни повърхности. Изследване на структурата, дебелината и грапавостта на прозрачни адсорбционни слоеве върху твърда или течна повърхност.

В лабораторията ще се извършват научно-приложни изследвания свързани с:

• Разработване на нови почистващи средства за твърди повърхности. Стабилизиране на дисперсни системи с индустриално приложение. Охарактеризиране на повърхности и оптимизиране на повърхностни покрития.
• Охарактеризиране и стабилизиране на дисперсни системи с индустриално приложение – хидрозоли, аерозоли, емулсии. Разработване на нови материали, вкл. като прекурсори за порьозни материали или повърхностни покрития. Разработване на методики за капсулиране и контролирано освобождаване на реагенти в технологични процеси.
• Изследване на нови материали с фазово превръщане. Разработване и оптимизиране на нови почистващи средства за твърди повърхности.
• Охарактеризиране на твърди и течни повърхности и адсорбираните върху тях прозрачни или полупрозрачни покрития. Изследване кинетиката на адсорбционни процеси върху различни повърхности. Визуализация на получените резултати под формата на 2D или 3D изображения. Изграждане, напасване и адаптиране на физически модели, които да предсказват промените в оптичното поведение на модифицирани твърди повърхности.