site logo top.fw

Цел

Основната цел на проектното предложение е изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ИМЕЕСТ) в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство.
Проектът предвижда създаване на най-съвременна научна инфраструктура като комплекс от научно оборудване, разположено в реконструиран и модернизиран сграден фонд, придобиване и натрупване на върхова технологична експертиза, обединяване усилията на водещи изследователи от научните области Технически науки и Природни науки, математика и информатика, и като резултат–натрупване на подходящ иновационен потенциал, който да допринесе за развитие на връзката наука-бизнес за укрепване конкурентоспособността на българската икономика.
Научно-изследователската Програма на Центъра отразява хоризонталните направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, а именно развитие на иновационния потенциал в област „Мехатроника и чисти технологии" за създаване и адаптиране на нови технологии, водещи към подобряване на ресурсната ефективност, конкурентни предимства и повишаване на добавената стойност на продуктите при производство на специализирано оборудване, машиностроене и уредостроене, компоненти за производство на автомобили, серво системи, електронни и електромеханични изделия, роботика, химически продукти.
Добиването на нови знания и умения за преподаване и превръщането на тези знания в иновации от интерес за българската и европейските икономики ще са водещи фактори във всички стратегии, планове, програми и съответстващите им мерки за изпълнение, прилагани от ЦК.
Това изисква да се подобрят постиженията в областта на научните изследвания в двете основни направления, в които ще се специализира ЦК „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“, да се насърчат разпространението на знанията, преобразуването им в иновациите и трасферирането на тези иновации към бизнеса.
Съвместната НИРД на Центъра и бизнеса ще доведе до увеличаване на частните инвестиции в публичната научно-изследователска и развойна дейност и допълване на публичните разходи с източници от публично-частни партньорства и проекти, осъществявани в сътрудничество с бизнес сектора.
Това ще позволи ЦК да се развива и да стане място където науката, бизнесът, държавата и образованието си подават ръка. Изградената научна инфраструктура, в съответствие с найдобрите световни стандарти и практики, ще насърчи развитието на приложната наука и иновации в областта на мехатрониката и чистите техногии за създаване на икономически растеж, качествени работни места и подпомагане разрешаването на националните, европейските и световните предизвикателства пред обществото.

 

eu noir tugab tusofia clpf plovdiv ir bas.fw logo su tu varna Ie transparent