site logo top.fw

Лабораторен комплекс: „Електроника и сензорика“

Lab7 1
Лаборатория С3.1 „Сензори и сензорни системи”


Лабораторията е оборудвана със съвременна техника, намираща приложение в различни области на индустрията при калибриране на влагомери, газоанализатори и термометри, както и при импедансни изследвания, изследвания чрез атомна силова микроскопия и измерване на дебелината на тънки слоеве.


Ръководител на лабораторията:
проф. Тошко Ненов

 Лабораторията е оборудвана с:

 • Калибратор за инфрачервени термометри.
 • Калибратор за относителна влажност.
 • Инфрачервена термокамера.
 • Функционален генератор 25MHz.
 • Лабораторен термостат.
 • Калибратор за термодвойки и RTD.
 • Уред за измерване на дебелината на тънки слоеве.
 • Захранващ източник

 

Предстои да бъдат закупени:

 • Импедансен анализатор.
 • Атомен силов микроскоп.
 • Калибратор за газоанализатори и газови сензори.
 • Установка за зол-гел технология.
 • Лабораторна пещ.

Основно предназначение на оборудването.
Наличното оборудване ще се използва за:

• разработване на сензорни елементи за влажност, газове и температура на базата на оксидни наноструктурни материали, получени по зол-гел технология;
• изследване на параметрите и характеристиките на сензорни елементи за влажност, газове и температура;
• разработване на мултисензорни системи на базата на газови сензори и създаване на системи от типа „електронен нос”;
• калибриране на влагомери, газоанализатори и безконтактни инфрачервени термометри;
• измерване дебелината на тънки слоеве;
• изследвания чрез методите на импедансната спектроскопия;
• изследване на повърхностната морфология на изделия чрез атомна силова микроскопия.


Lab7 2В лабораторията ще се реализират научно – приложни насочени към:

• калибриране на сензори за влажност и влагомери за въздушна среда;
• калибриране на газови сензори и газоанализатори;
• калибриране на температурни сензори и термометри;
• изследване на импедансни характеристики на материали;
• измерване на дебелината на тънки слоеве;
• изследвания чрез атомна силова микроскопия.

 

В лабораторията има възможност да се извършва изследователска дейност при обучението на докторанти и научни изследвания при работа на постдокторанти. Оборудването на лабораторията може да се използва при разработване на дипломни работи от студенти в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”.