site logo top.fw

Лабораторен комплекс: „Електроника и сензорика“


Лаборатория С3.1 „Сензори и сензорни системи”


Лабораторията е оборудвана със съвременна техника, намираща приложение в различни области на индустрията при калибриране на влагомери, газоанализатори и термометри, както и при импедансни изследвания, изследвания чрез атомна силова микроскопия и измерване на дебелината на тънки слоеве.

Ръководител на лабораторията:

проф. Тошко Ненов

Image

Лабораторията е оборудвана с:

 • Атомен силов микроскоп (Flex-Axiom,Nanosurf)
 • Импедансен анализатор (MFIA, Zurich Instruments)
 • Калибратор за относителна влажност и температура (HygroGen2-S, Rotronic);
 • Уред за измерване на дебелината на тънки слоеве (Avantes);
 • Калибратор за инфрачервени термометри (Fluke 4181, FLUKE);
 • Установка за нанасяне на тънки слоеве по метода на зол-гел технологията (ACEdip 2.0, SOLGELWAY);
 • Калибратор за газоанализатори и газови сензори (HovaCAL N SP, Inspire Analytical Systems);
 • Лабораторен термостат ( JULABO);
 • Калибратор за термодвойки и RTD (Fluke 725, FLUKE);
 • Лабораторна пещ;
 • Функционален генератор 25MHz;
 • Инфрачервена термокамера;
 • Захранващи източници.

Основно предназначение на оборудването.
Наличното оборудване ще се използва за:

• разработване на сензорни елементи за влажност, газове и температура на базата на оксидни наноструктурни материали, получени по зол-гел технология;
• изследване на параметрите и характеристиките на сензорни елементи за влажност, газове и температура;
• разработване на мултисензорни системи на базата на газови сензори и създаване на системи от типа „електронен нос”;
• калибриране на влагомери, газоанализатори и безконтактни инфрачервени термометри;
• измерване дебелината на тънки слоеве;
• изследвания чрез методите на импедансната спектроскопия;
• изследване на повърхностната морфология на изделия чрез атомна силова микроскопия.

Image
Image

В лабораторията ще се реализират научно – приложни изследвания насочени към:

• калибриране на сензори за влажност и влагомери за въздушна среда;
• калибриране на газови сензори и газоанализатори;
• калибриране на температурни сензори и термометри;
• изследване на импедансни характеристики на материали;
• измерване на дебелината на тънки слоеве;
• изследвания чрез атомна силова микроскопия.

В лабораторията има възможност да се извършва изследователска дейност при обучението на докторанти и научни изследвания при работа на постдокторанти. Оборудването на лабораторията може да се използва при разработване на дипломни работи от студенти в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”.