site logo top.fw

Лабораторен комплекс: „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“

 

LabC21 1
Лаборатория: С2.1 „
Интелигентни мехатронни системи за измерване на статични и динамични величини“

В лабораторията ще се осъществяват измервания с доказана точност на геометричните параметри на машиностроителните изделия, изследване на точността и калибриране на измервателните средства и системи в съответствие с нуждите на машиностроенето и всички негови приложения в индустрията.


Ръководител на лабораторията:

проф. дн Димитър Андонов Дичев

 

Лабораторията е оборудвана с:

Мултисензорна измервателна система.
♦ Измервателна ръка с интегриран скенер.

Основно предназначение на оборудването.

Чрез оборудването ще се осъществява бърз и прецизен контрол на геометричните размери, отклоненията от правилната геометрична форма и взаимното разположение на повърхнините и осите, както и всички останали изисквания, които се задават в техническите чертежи на машиностроителните изделия.

 

В лабораторията ще се реализират научно-приложни изследвания в следните три направления:

  • разширяване на обхвата на измервателните процедури, което ще бъде реализирано чрез създаване на нови иновативни подходи и методики за точно измерване на все по-широк спектър от геометрични параметри на сложни машиностроителни детайли, възли и механизми;

  • разработване на нови методи, модели и алгоритми, насочени към повишаване на точността на измерване. В това отношение могат да бъдат разработвани, изследвани и реализирани с помощта на новозакупената апаратура нови измервателни процедури, повишавщи точността на измерване в реално време чрез компенсация на систематичните грешки, определяне на оптималната оценка на базата на итерационния подход чрез предходни и текущи измервания и др.

  • усъвършенстване на методите за изследване и изразяване на точността на измерване посредством показателите на неопределеността на измерване, а не чрез показателите на грешката при измерване, приета като основна до този момент в международната метрологична практика, което дава нови иновативни подходи за научно-приложната дейност в метрологичната наука.

LabC21 2
Съвременните качества на новозакупената апаратура и създаваните нови измервателни методи, модели, методики и процедури са предпоставка за създаване на устойчив модел за прилагане на модерни практики в обучението на студенти и докторанти. Ефектът от този подход на обучение е двустранен, защото от една страна той ще доведе до образователно и научно развитие на високо ниво на студентите и докторантите от ТУ-Габрово, а от друга - до формиране на нови идеи, повишаващи научния потенциал на лабораторията, както и до качествено обновяване на екипа.

Качествата на новозакупената апаратура, подходящите характеристики на сградния фонд и професионализмът на екипа дават възможност за акредитиране на лаборатория за измерване на геометричните параметри на машиностроителните изделия и калибриране на средства за измерване на линейни и ъглови величини.

 

 

 

 

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED