site logo top.fw

Основни дейности

  1.  Значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури, включително подготвителни дейности
  2. Закупуване на оборудване, включително и софтуер, необходими за реализиране на научноизследователски и иновационни програми
  3. Извършване на пазарно ориентирани научни изследвания и развиване/модифициране на нови технологии на високо международно ниво
  4. Широко разпространение на резултатите от научните изследвания и въвеждане на иновации и нови обучителни и образователни методи в практиката на центровете
  5. Трансфер на знания и технологии и осигуряване на бизнес специализирани научноизследователски услуги
  6. Дейности по информиране и публичност
  7. Дейности по независим външен одит
  8. Управление на проекта

 

eu noir tugab tusofia clpf plovdiv ir bas.fw logo su tu varna Ie transparent