site logo top.fw

Лабораторен комплекс: „Интелигентни мехатронни системи в транспортните средства и индустрията“

Lab C 85 1
Лаборатория:
С 8.5: „Индустриални нанотехнологии“

Лабораторията позволява реализиране на научни изследвания в материалознанието, съхранението на енергия, химическата, фармацевтична индустрия, опазването на околната среда  и др. Наличното оборудване позволява извършване на експерименти и обучение на докторанти.

 

Ръководител на лабораторията:
Доц. д-р Лиляна КолаклиеваЛабораторията е оборудвана със сканиращ електронен микроскоп SU 5000.

Апаратурата е подходяща за изследване на иновативни материали, разработвани в научно-изследователската дейност, както и за характеризиране на материали от различни области на индустрията: микро- и наноелектроника, електротехника, машиностроене, автомобилостроене, самолетостроене, медицина, стоматология и др.

 

Основно предназначение на оборудването

Иновативният Сканиращ електронен микроскоп (SEM) с Шотки емисионен катод (FE) е предназначен за изследване на морфологията, структурата и състава на проводящи и непроводящи обемни материали и слоеве. Използването на FE като източник на сканиращи електрони дава възможност за изследвания в областта на нано-скалата с резолюция 1.5 nm при 1 kV и ток на пробата >200 nA.

Комбинацията на детектор за вторични електрони (SED) и детектор за обратно разсеяни електрони (BSD) позволява получаването на детайлно топографско изображение на изследвания обект. Чрез вградения електронно-дисперсионен (EDS) спектрометър се извършва елементен анализ на състава на изследвания материал.

Освен за повърхностен анализ оборудването се използва и за обемен анализ на структура и състав след изготвяне на напречно сечение чрез системата за йонно ецване IM 4000.

 

Lab C 85 2В лабораторията ще се извършват научно-приложни изследвания, насочени към:

  • Изследване на морфологията на повърхности.
  • Определяне на размери на характерни обекти на повърхността и в обема.
  • Качествено изследване на структурата на обекта.
  • Определяне на елементен състав на повърхността и в обема.