site logo top.fw

Лабораторен комплекс: “Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии“

Lab13 1
Лаборатория С 7.4:  „
Енергоефективни системи и технологии при използване на топлинна и хидравлична енергия и вторични и възобновяеми енергийни източници“Ръководител на лабораторията:
доц. д-р инж. Христо Христов

 

Лабораторията разполага с:

  • Уред за измерване на прозрачност за определяне на параметрите: обща пропускливост, замъгленост и яснота - BYK – Haze-gard I.
  • Следяща система за слънчево наблюдение с вграден пирохелиометър, засенчен пиранометър, цифрова обработка на данни. Системата позволява измерване на директната нормална радиация, дифузната хоризонтална радиация, изчисляване на глобалната хоризонтална радиация - Kipp & Zonen RaZON+.
  • Професионален анализатор на термична дифузия METER TEMPOS. Уредът измерва термичните свойства (топлопроводимост, термична дифузия, устойчивост на топлина и специфична топлина) на вещества и материали.
  • Термовизионна камера FLIR E95.
  • Преносим ултразвуков дебитомер/топломер за течности работещ на принцип „Време за преминаване“ и „Доплер “- Dynasonics DXN.
  • Вискозиметър – реометър Thermo Scientific „HAAKE MARS iQ Air“ за измерване на вискозитет на флуиди и реологични свойства на материалите - скорост и напрежение на срязване.
  • Автоматизирана измервателна платформа за събиране и обработване на данни -National Instrument. Измервателната система се състои от шаси с входно-изходни аналогови и цифрови модули с възможност за програмиране в графично-програмна среда LabVIEW.

 

Lab13 2   Lab13 3 Lab13 4 


Основно предназначение на оборудването
.

Измервателната апаратура в лабораторията е предназначена за измерване на топлофизични и енергийни величини и характеристики на системи и технологии при използване на топлинна и хидравлична енергия.

В лабораторията ще се реализират научни, научно-приложни и приложни изследвания насочени към:

- Проектиране, разработка и конструиране на прототипи на топлообменни апарати и соларотермични колектори, както и изследвания на комбинирана интензификация в тръби чрез различни техники, при използване на работни флуиди - вода, пропилен гликол и вода/пропилен гликол.

- Изследвания на проста и комбинирана интензификация в тръби с различни техники, при използване на нанофлуид като работен флуид.

- Изследване на работните и енергийните характеристики промишлени енергийни и топлообменни системи, оптимизиране работата и подобряване на енергийните им харакеристики.

- Внедряване ефективни соларотермични системи.

- Използване на възобновяеми енергийни източници за повишаване енергийната ефективност на сгради.

- Използване на системи за климатизация за покриване на отоплителния и охладителния товар на сградата.

В лабораторията се провеждат лабораторни упражнения на студенти, а оборудването се използва при разработване на дипломни работи, като и за обучение и научно-изследователска дейност на докторанти.

  

Lab13 5 min  Lab13 6 min  Lab13 7 min 
 Lab13 8 min  Lab13 9 min  Lab13 10 min

 

Като част от лаборатория е иновативната система за отопление и охлаждане на сградата и битово горещо водоснабдяване на сградата на Центъра за компетентност. Иновативната система ще позволи да се изследват различни показатели за страната, като соларен добив в региона по месеци и сезони, ефективност на различните видове енергии, придобити от разнообразни източници – газ, слънце и електричество и т.н.

Съоръженията включват енергоефeктивни термопомпи, соларни колектори и кондензни газови котли от Bosch Термотехника. Термопомпите са последен модел термопомпа въздух-вода Compress 6000 AW 17 kW, създадени върху изцяло нова платформа с много иновации и нови патенти за максимално увеличаване на енергийната ефективност, намаляване нивото на шума, удължен живот и още редица предимства, които създават един изцяло нов пазарен стандарт.

Трите термопомпи, както и другите съоръжения: плоски соларни колектори, вакуумно-тръбни колектори, аксесоарите към тях и допълнителните два високомощностни кондензни газови котли не само осигуряват отоплението, охлаждането и производството на битова гореща вода на научно-изследователските помещения, но основно служат като експериментални съоръжения в развойната и изследователска дейност в Центъра за компетентност.

  

Lab13 11 small  Lab13 12 small  Lab13 13 small 
 Lab13 14 small  Lab13 15 small