site logo top.fw

Бюджет

23 569 719, 17 лева,


от които 20034261,29 лв. европейско и 3535457,88 лв. национално съфинансиране.

 

Средствата за финансиране на проекта са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

 

eu noir tugab tusofia clpf plovdiv ir bas.fw logo su tu varna Ie transparent