site logo top.fw

Лабораторен комплекс: „Наноструктурирани материали и дисперсни системи в чистите технологии“

Lab C61 1
Лаборатория:
С 6-1: „Иновативни наноструктурни материали“

Лабораторията позволява реализиране на научни изследвания в материалознанието, съхранението на енергия, химическата, фармацевтична индустрия, опазването на околната среда  и др. Наличното оборудване позволява извършване на експерименти и обучение на докторанти.

 

Ръководител на лабораторията:
проф. дхн Георги Цветков


Ръководител на комплекса:
чл.-кор. проф. дмн Красимир Данов

 

 

 

 

Лабораторията е оборудвана с:

  • диференциален термичен анализатор с термогравиметрия Discovery SDT 650 (TA Instruments – USA) и мас-спектрометър Discovery MS (TA Instruments – USA) /
  • настолен сканиращ електронен микроскоп HITACHI TM4000.

 

Основно предназначение на оборудването

Чрез оборудването може да се определя термичната стабилност на различни вещества и материали. Да се реализират изследване на механизма на термично разлагане на органични и неорганични вещества, както и да се характеризират фазови преходи от първи и втори род.

Оборудването позволява и характеризиране на морфологията и микроструктурата на вещества и материали в твърдо състояние и определяне размер на микронни частици в твърдофазни смеси.

 

Lab C61 2В лабораторията „Иновативни наноструктурни материали“ се реализират научно- приложни изследвания свързани с:

- Разработване на нови комплекси на включване на базата на нишестета от различен произход с лиганди от различен тип: алкохоли, липиди, молекули с лекарствено действие, газови молекули. Разработване на механохимичен подход за създаване на комплекси на включване от типа „амилоза-гост“ като алтернатива на добре познатия хидротермален метод.

 - Създаване на порьозни йерархични структури като активни катализатори за термично разлагане на амониев перхлорат. Характеризиране на микроструктурата на комплекси на включване.