site logo top.fw

Лабораторен комплекс: ”Електроника и сензорика”

 

Lab8 1
Лаборатория: С
3.3: „Микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи

 

            Ръководител на лабораторията:

доц. д-р инж. Велимира Димитрова Тодорова

 

 

В лабораторията е инсталирано следното оборудване:Lab8 2

  • Функционален генератор 60 MHz .
  • Функционален Генератор 100MHz.
  • Милиомметър.
  • DC Захранващ блок.
  • DC Електронни товари.
  • AC захранващ блок.

 

Основно предназначение на оборудването.

Lab8 3
Чрез закупеното оборудване ще се осъществява измерване,  диагностика, тестване, настройки и експериментални изследвания на сензор сензорни, елементи, преобразуватели, устройства и микроелектронни сензорни системи. 

Научният екип ще извършва разнообразни научно-приложни изследвания, приложими в електрониката, сензориката, автоматизацията, машиностроенето, леката промишленост, автомобилна индустрия и др. отрасли на икономиката. Наличното оборудване позволява извършване на моделиране, симулиране, проектиране и експериментални изследвания на микросензорни системи в реално време. В лабораторията може да се реализира захранване на експериментални сензорни модули и устройства и реализация на опитни образци.

Лабораторията позволява реализиране на обучение на студенти и докторанти, както и провеждане на експериментални изследвания на различни сензорни устройства и генератори на малки енергии (energy harvesters).