site logo top.fw

ЦЛПФ-Пловдив, БАН обявява конкурс за попълване състава на научноизследователския екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност: „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Опера

Image
Image

ЦЛПФ-Пловдив, БАН обявява конкурс за попълване състава на научноизследователския екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност: „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R1* - 2 броя

1

Функции в екипа за изпълнение

Провежда експериментални изследвания в Центъра за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко-и енергоспестяващи системи и технологии“, към  Лаборатория  C8.5.  „Индустриални нанотехнологии ”- дейности по разработване на гама технологии за нанасяне на покрития с многофункционални приложения .

2

Необходимо образование

Магистърска степен по физика, химия  или  технически науки

3

Необходима

експертиза

Публикувани минимум 1 научна статия или доклад в областта на физическите или техническите науки.

Участие в научни форуми и научни проекти.

Владеене на английски език

4

Професионален опит

Минимум 2 години професионален опит като инженер, преподавател  или изследовател

*Съгласно Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“,  R1  е изследовател до защита на докторска дисертация.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурса (свободен текст, до Директора на ЦЛПФ, с посочване на телефони,e-mail, адрес за кореспонденция);
 • Професионална Автобиография (CV европейски формат);
 • Диплома за висше образование;
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, други.
 • Списък на научни публикации/патенти  с участието на кандидата (когато е приложимо);
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо);
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 27.02.2023г. до 02.03.2023 г.  включително, всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа на адрес: 4000-Пловдив, Централна лаборатория по приложна физика-БАН, бул. Санкт Петербург№ 61, стая 422.

 

Краен срок за подаване на документите: 1500ч.  02.03.2023 г. включително

Етапи на конкурса:

 • Подбор на кондидатите по документи.
 • Класиране на кандидатите.
 • Писмено информиране на кандидатите за решението на комисията до 09.03.2023 г.
 • Назначаване.

За допълнителна информация:

Проф. д-р Лиляна Колаклиева

Пловдив, бул. „Санкт Петербург“, № 61

Тел: 0893 611033

е-mail: ohmic@mbox.digsys.bg

 

Всички данни, предоставени от кандидатите  са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на настоящия конкурс.