site logo top.fw

ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА В изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 „Център за компетентност „Интелигентни мехатрони, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

project

ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА

 

В изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023

 „Център за компетентност „Интелигентни мехатрони, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

 

по процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Компонент "Мехатроника и чисти технологии" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

Върхов специалист