site logo top.fw

ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА В изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 „Център за компетентност „Интелигентни мехатрони, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

Image
Image

ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА

 

В изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023

 „Център за компетентност „Интелигентни мехатрони, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

 

по процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Компонент "Мехатроника и чисти технологии"

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

Върхов специалист

 • Образование и професионална квалификация:

Специалист висше образование, изследовател R4 - кандидатът трябва да има ОНС „доктор“, да има значителен опит (най-малко 10 години) като водещ изследовател в областта на физическите науки, да е автор или съавтор в наймалко 10 научни публикации в списания с импакт-фактор, не по-малко от 200 независими цитирания и индекс на хирш (h-index) равен на 8.

 • Отговорности и функции по проекта:

Отговорностите по проекта са свързани с ръководене на научноизследователската дейност на лаборатория „Интелигентни технологии базирани на интензивни енергийни потоци“, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.

 • Заетост по проекта: определен по проект – 30.11.2023г.

 

Проектът се изпълнява от Институт по електроника по сключен договор финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и има срок до м. ноември 2023 г.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”);
 • Автобиография (CV европейски формат);
 • Диплома за висше образование;
 • Диплома за придобита ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 • Трудова книжка и/или други документи доказващи придобития професионален опит;
 • Списък на публикации с участие на кандидата;
 • Списък на изследователски проекти, в които е участвал кандидатът;
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (ако е приложимо).

Моля, изпращайте автобиография, дипломи и документи, удостоверяващи професионален опит на: director@ie.bas.bg до 24.02.2023 г. включително.


 

За повече информация за проекта: +359 895 33 71 55 или www.ie-bas.org