site logo top.fw

Модерно оборудване в Централната лаборатория за приложна физика към БАН в Пловдив, финансирано по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“

На 16.07.2021 г. в Централната лаборатория за приложна физика към БАН в Пловдив се проведе информационен ден и се представи новата лаборатория „Индустриални нанотехнологии“, финансирана по проект  №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На информационния ден присъстваха - Зам.-кметът по образование и бизнес развитие на Пловдив Стефан Стоянов, изпълнителният директор на ОП „НОИР“ – Иван Попов, представители на ОП „НОИР“, Зам. председателя на БАН, представители на бизнеса и медии.

Основните дейности и постигнатия напредък по проекта бяха представени от доц. д-р Лиляна Колаклиева. Екипът на Централната лаборатория за приложна физика към БАН в Пловдив подробно представи научната програма и разработените до този момент технологии. Усилията на учените са насочени към разработването на нови материали, които модифицират повърхността на инструменти, матрици, пласони, намиращи приложение в металообработваща индустрия, автомобилостроенето, самолетостроенето и медицината.