site logo top.fw

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-1.002-0023 - ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“

На 26.05.2022 г.. във филиал Пловдив на Технически университет - София се проведе информационен ден по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Участие в събитието взеха представители на местни компании, партньорите и асоциирани партньори по проекта и екипа за управление на проекта.

Основните дейности и постигнатият напредък по проекта бяха представени от проф. д-р инж. Въльо Николов, директор на филиала и зам. ръководител на екипа за управление на проекта. В рамките на проекта са предвидени 8 дейности, чрез които ще се постигне основната му цел, а именно: изграждане на устойчиво функциониращ национален център по компетентност, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес са в ефективно и динамично взаимодействие.

Проектът предвижда като първи етап реконструкция и модернизиране на сгради или части от тях в ТУ-Габрово, ТУ-София, филиал-Пловдив, СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт по роботика при БАН. На този етап са сключени договори на обща стойност 4 669 528 лв. с ДДС.

Едновременно с реконструкцията на сградите на партньорите по проекта усилията са насочени и към закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване, специализиран софтуер, инструментариум и обзавеждане, което да спомогне за обособяването и функционирането им в лаборатории, обучителни зали и работни помещения. На този етап има сключени договори за доставка на оборудване на обща стойност 11 320 114 лв. с ДДС. Усилията са насочени и към акредитиране на лаборатории, а в рамките на 2022 г. са сключени 6 договора за приложни научни изследвания с бизнеса.

Доставеното оборудване позволява да се провеждат научни  изследвания, като през 2022 г. са публикувани 61 статии за получените резултати в авторитетни научни издания. Научните изследвания се реализират от 3 новоназначени изследователи и 78 върхови специалисти.

В рамките на информационния ден бяха обсъдени и перспективите за устойчиво развитието на центъра за компетентност след приключването на проекта.