site logo top.fw

Обява процедура за подбор на преподаватели за разработване на лекционен курс и дигитални ресурси за дисциплини, включени в хибридни магистърски програми по проект BG05M2OP001-2.016-0028-C01 в Технически университет – Габрово

Ръководството на Технически университет - Габрово и Екипът за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0028-C01МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА: Технически университет-Варна, Технически университет-София, Технически университет-Габрово и Университет проф. д-р Асен Златаров”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и изискванията на Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, относно установеното нормативно изискване да се извърши предварителен подбор и да се сключи трудов договор с лица, които не са били предмет на предварителни оценки в проектното предложение

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР


на 10 /десет/ преподаватели за разработване на лекционен курс и дигитални ресурси: 

 1. За учебен план в ТУ-София, специалност „Интелигентно производство на електрическа енергия“, ОКС магистър, дисциплини:

-  „Мониторинг и експлоатация на фотоволтаични електроцентрали – 2 преподаватели;

-  „Системи за безконтактно предаване на електрическа енергия“ – 3 преподаватели; 

 1. За учебни планове в ТУ- Варна:

-  специалност „Интелигенти транспортни системи“, ОКС бакалавър,  дисциплина „Зарядни станции за електрически транспортни средства“ – 2 преподаватели;

-  специалност „Интелигентни градове“, ОКС магистър, дисциплина „Системи за безконтактно предаване на електрическа енергия“ – 3 преподаватели,  

със следните задължения:

 1. Преподавателят създава пълно учебно съдържание, лекционен курс, превод на английски език и дигитални ресурси за преподаване на съответната дисциплина пред студенти в съответната учебна програма, като поема ангажимент да внедри дисциплината в учебния процес през академичната 2022/2023 г.
 2. Преподавателят трябва да разработи учебно съдържание и лекционен курс, обезпечаващи пълния хорариум лекции/аудиторна заетост по съответната дисциплина, съгласно длъжностната характеристика.
 3. Преподавателят трябва да изготви структура и съдържание на лекционния курс, както и съдържание на отделни теми, както и да формулира специфики и практически фокус на дисциплината и иновативни методи на обучение.
 4. Преподавателят трябва да разработи лекционния курс в мултимедиен формат.
 5. Преподавателят трябва да изготви цялата учебната документация на дисциплината/дисциплините – характеристика на дисциплината, конспект, литература и всички необходими за обучението атрибути.
 6. Преподавателят трябва да разработи необходимите за обучението дигитални ресурси и материали, за прилагане на иновативно обучение по дисциплината в обем, обезпечаващ пълния курс на преподаване.


Минимални изисквания към кандидатите:

 • Образование – Висше.
 • Научна степен – „доктор” или „доктор на науките“.
 • Хабилитирано лице или главен асистент. С предимство се ползват постдокторанти и млади учени с оглед постигане на индикаторите на проекта.
 • Професионален опит – минимум 5 (пет) години в преподаване на студенти в образователна и квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.
 • Научни публикации, които са свързани с тематиката на дисциплината и/или учебна програма. С предимство са онези преподаватели, които имат монография, студии, дисертации или учебник, в същата или близки области до тематиката на дисциплината.


Необходими документи за участие в процедурата за подбор:

 1. Заявление до Ректора на ТУ-Габрово за участие в процедура по подбор на преподаватели (по образец, публикуван на страницата на ТУ-Габрово);
 2. Автобиография (CV), изготвена по образец на проекта;
 3. Декларация за обстоятелствата, че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – по образец;
 4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец;
 5. Копие от документи за придобити образователни и научни степени и допълнителна професионална квалификация (специализация);
 6. Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други);
 7. Списък на публикации на кандидата и на онези негови произведения, които са в областта на дисциплината и/или учебната програма, и които доказват минималните изисквания, посочени в обявата.


Срок и място за подаване на документите за участие в процедурата по подбор:

Документите за участие се представят в срок от 7 /седем/ календарни дни, считано от датата на публикуване на обявата в сайта на Технически университет – Габрово.

Документите се подават в деловодство – стая 3109, в сграда Ректорат на ТУ-Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ № 4 до 16:00 часа на 21.03.2022 г.