site logo top.fw

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R1 В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R1  В

ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА

КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.

 

 

projectТехнически университет – Габрово на основание Заповед № З-01-6/12.01.2022 г.  на Ректора обявява подбор за попълване състава на научноизследователския екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност: „Интелигентни мехатронни,

eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 Срок за подаване на документите: от 14 януари  до 25 януари 2022 г. включително

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, набира персонал за работа в Лабораторен комплекс „Екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии” в Технически университет - Габрово.

Длъжност в екипа за изпълнение

Друг специалист - инженер

1

Функции в екипа за изпълнение

Провежда техническа поддръжка на специализирано измервателно оборудване в

лаборатория “Екологични, енергоспестяващи и

електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии”, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

2

Необходимо образование

Магистърска степен в професионално направление

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

3

Професионален опит

Минимум 1 година професионален опит на длъжност инженер, който отговаря на придобитото образование и специалност 

 

Работата се изпълнява при непълно работно време.

Възнаграждението се определя, съгласно утвърдения бюджет на проекта.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проект BG05M2OP001-1.002-0023,

Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”);

  • Автобиография (CV европейски формат);
  • Диплома за завършено висше образование;
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
  • Трудова книжк и/или други документи доказващи придобития професионален опит;
  • Други документи, които кандидатът счита, че са приложими.

 

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 14.01.2022 г. до 25.01.2022 г., включително, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа на адрес:

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“4, Технически университет, стая 3111.

 
   


Етапи на конкурса:

  1. Подбор на кондидатите по документи.
  2. Класиране на кандидатите.
  3. Писмено информиране на кандидатите за решението на комисията до 28.01.2022 г.
  4. Назначаване на избрания инженер.

 

За допълнителна информация:

Йорданка Казакова

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, стая 3111.  Тел: 066 827 380 е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.