site logo top.fw

Технически университет - Габрово в партньорство изпълнява успешно проект Център за компетентност „Интелигентни, мехотранни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

building tug 2

От 2018 г. Технически университет – Габрово е водеща организация по проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Проектът обединява усилията на водещи университети от България / Технически университет – Габрово, Технически университет – София, филиал Пловдив, Технически университет – Варна и СУ „Св. Климент Охридски“, както и на институтите на Българска академия на науките / институт по Роботика и институт по Електроника/. В рамките на проекта са привлечени и водещи бизнес организации от България и два университета от чужбина в качеството им на асоциирани партньори. Усилията на консорциума са насочени към развитие на научни и научно-приложни изследвания в две ключови за българската икономика области „мехатроника“ и „чисти технологии“. В резултат на експертизата на учените от партниращите организации вече са изградени нови лабораторни комплекси и са оборудвани лаборатории, които ще доведат до повишаване на качеството на обучението на докторанти и студенти и ще задълбочат връзката с бизнеса на национално и наднационално ниво. Европейската комисия публикува информация за проекта на своята интернет страница като добра практика. С публикацията на ЕК може да се запознаете тук.