site logo top.fw

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R2 В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.

 

engineering career e1465567941843
Технически университет – Габрово на основание чл.90, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда и Заповед № З-01-94/10.03.2021 г.  на Ректора    обявява, че ще бъде извършен подбор по документи за попълване състава на научноизследователския екип за изпълнение на проект
BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност: „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 Срок за подаване на документите: от 15  до 26 март 2021 г. включително

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, набира изследователи за работа в лабораторен комплекс „Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високо-технологични продукти“  в Технически университет – Габрово – 3 бройки

 

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R2*

1

Функции в екипа за изпълнение

Провежда експериментални изследвания в Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

2

Необходимо образование

Придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ в професионално направление 5. Технически науки

Придобита образователно-научна степен „ Доктор“ в професионално направление 5. Технически науки

3

Необходима експертиза

Публикувани минимум 2 научни статии или доклади в областта на технически науки

4

Професионален опит

Минимум 5 години професионален опит като инженер или изследовател

* - Съгласно Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ R2 е изследовател защитил докторска дисертация.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление - свободен текст до Ректора на Технически университет - Габрово;
 • Автобиография (CV европейски формат);
 • Диплома за висше образование;
 • Диплома за ОНС „доктор”;
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 • Трудова книжка и/или служебна книжка (когато е приложимо);
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата;
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо);
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо);
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).


Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка и/или служебна книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г.  включително всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа на адрес:

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“4, Технически университет, стая 3111.


Етапи на конкурса:

 1. Подбор на кондидатите по документи.
 2. Класиране на кандидатите.
 3. Писмено информиране на кандидатите за решението на комисията до 30.03.2021г.
 4. Назначаване на изследователи.

 

За допълнителна информация:
Йорданка Казакова
Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, стая 3111.
Тел: 066 827 380
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.