site logo top.fw

202012 07 in memoriam

Технически университет – Габрово  с дълбоко прискърбие съобщава, че почина видният български учен и изследовател, ръководител на лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“ в Центъра за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи технологии“ - акад. проф. дфзн Петър Кралчевски.

Акад. Петър Атанасов Кралчевски е роден на 23 октомври 1956 в гр. Габрово. През 1974 г. завършва със златен медал Математическата гимназия в Габрово. През 1981 г. завършва Физическия факултет на СУ като отличник на випуска, със специализация "Атомна физика". През 1981 е назначен за физик към катедра Физикохимия на ХФ на СУ, където след това става докторант (1982-1984 г.). През юни 1985 г. защитава дисертация за научната степен „кандидат на физическите науки“ (доктор) и през декември 1990 г. е избран за доцент по „Химична физика” към Лабораторията по Физикохимична хидродинамика и термодинамика към ХФ на СУ. През 2001 г. става доктор на физическите науки.

През 2002 г. е избран за професор по физика на кондензираната материя към Лабораторията по Инженерна химична физика при Химическия факултет на СУ. За високите си научни постижения през 2004 г. той е избран за член-кореспондент по Химически науки към БАН, а през 2012 е избран за пълноправен член на Българската Академия на Науките като дълги години е най-младият академик в Република България. През 2010 г. проф. Кралчевски е избран за Секретар на Европейското Общество по колоиди и повърхности (ECIS), през 2015 г. за член на Управителния съвет на International Association of Colloid and Interface Scientists (IACIS), а през 2020 г. за член на Европейската академия на науките (Academia Europaea).

Академик проф. дфзн П. Кралчевски има впечатляваща научна и учебна активност, която е високо ценена, както в международен, така и в национален мащаб. Той е един от най-изтъкнатите български учени – автор и съавтор на над 220 публикации в научни списания, 14 глави в книги и на новаторската монография “Particles at Fluid Interfaces and Membranes”, издадена от издателство “Elsevier” през 2001 г. Трудовете му са цитирани повече от 10 000 пъти в научната литература и индексът му на Хирш е h = 46. Изнесъл е 262 доклада на научни конференции и симпозиуми, от които 58 са пленарни или поканени, както и 44 поканени лекции в чуждестранни университети. През 2006 г. е удостоен с почетен знак на Софийския университет със синя лента за значителни постижения в науката, през 2007 г. печели наградата „Млад професор на 2007 г.”, през 2016 г. е удостоен с голямата награда за наука „Питагор“ на Министерството на образованието и науката, а през 2020 г.  получава наградата „Ликлема“ на Европейското общество по колоиди и повърхности.

Академик Кралчевски има и богат управленски опит – в периода от 1993 до 2008 година е ръководител на Лабораторията по инженерна химична физика; в периода от 2015 до 2019 е декан на Факултета по химия и фармация, в периода от 2019 до кончината му е ръководител на лабораторията по „Комплексни флуиди“ към катедрата по Инженерна химия и фармацевтично инженерство, ръководител и съ-ръководител е на повече от 50 научни и научно-приложни проекта с участието на български и чуждестранни организации.

От 2007 до 2015 г. е член на управителния съвет на НИС към СУ. Негови научни възпитаници са 16 защитили докторанти, които продължават научното му дело в България и по света.

 

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Технически университет - Габрово