site logo top.fw

„Първа копка“ по проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

 

СТАРТИРАХА РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ
BG05M20P001-1.002-0023 –
ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ
„ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“

 

На 5 септември 2019 г. във Вила 2 на Технически университет-Габрово, се проведе официална церемония „Първа копка“, с която стартира преустройство на сграда за изследователски лаборатории, семинарни зали и координационни офиси, а така също и на специализирана лаборатория и производствено хале, които се намират в непосредствена близост до нея по проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.
Официални гости на церемонията бяха Областния управител на Област Габрово, Кмета на Община Габрово, Изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” и ръководител на управляващия орган на ОП „НОИР“.
На мероприятието присъстваха асоциираните партньори по проекта и медии.
Приветствия към присъстващите отправиха проф. дтн инж. Иларионов и госпожа Таня Христова – кмет на Община Габрово.
Проф. Иларионов подчерта, че основните дейности на проекта предвиждат извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“. Проектът е на обща стойност 23 569 719, 17 лева, от които 20034261,29 лв. европейско и 3535457,88 лв. национално съфинансиране, осигурени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В Технически университет - Габрово, в рамките на 4 лабораторни комплекса, ще бъдат изградени 14 лаборатории. Общата стойност на строително-монтажните работи е 1 823 602 лв.
След приключването на ремонтните дейности, в рамките на проекта е предвидено в лабораториите да бъде инсталирано и пуснато в експлоатация новозакупено оборудване на стойност над 4 800 000 лева.
Техниката в новоизградените лаборатории ще е в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики и ще даде възможности за създаване на ползотворни партньорства и осъществяване на научна и научно-приложна дейност с научни организации от страна и чужбина, с бизнес организации, правителствени и неправителствени институции. В следствие на изградената научна инфраструктура ще се насърчи развитието на приложната наука и иновации в областта на мехатрониката и чистите технологии за създаване на икономически растеж, качествени работни места и подпомагане разрешаването на националните, европейските и световните предизвикателства пред обществото.
В лабораторен комплекс «Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високотехнологични продукти» ще се обособят 4 лаборатории, в които по-същественото оборудване ще включва 5-осен струго-фрезови център, 3D принтер за работа с метал, електронно-лъчева CNC система за заваряване във вакуум, машина за статични и динамични изпитания на материалите.
В лабораторен комплекс «Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол» ще бъдат изградени 2 лаборатории, оборудвани с рентгенов дифрактометър за изследвания на структурата и свойствата на материалите, както и 3D измервателни системи за статични и динамични измервания.
В 6 нови лаборатории, част от лабораторен комплекс «Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии», ще се реализират научни и приложни изследвания за създаване на методи и средства за решаване на енергийни и инфраструктурни проблеми, свързани с масовата електромобилност, безконтактни предаватели на електрическа енергия, електрокомпоненти и системи с приложение в индустриалния сектор, екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии, енергоефективни системи и технологии при използване на топлинна и хидравлична енергия и възобновяеми енергийни източници, задвижващи и позициониращи системи.
Научният пакет „Електроника и сензорика“ ще включва 2 лаборатории за разработване на сензорни елементи за влажност, газове и температура и микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи.
В голяма част от оборудването ще бъде инсталиран приложен софтуер, а освен това за нуждите на научните програми ще се закупи допълнително специализиран софтуер на стойност над 150000 лева.
Госпожа Таня Христова – кмет на Община Габрово подчерта значимостта на проекта за развитието на иновациите, бизнеса и научните изследвания в гр. Габрово. „Този проект е израз на доверието към ТУ-Габрово и е залог, за начина по който ще вървим заедно, за да развиваме индустрията и технологиите в нашия град“ – сподели още госпожа Христова. След пожеланията за успех в начинанието на госпожа Христова, проф. дтн инж. Райчо Иларионов – Ректор на ТУ-Габрово и ръководител на екипа за управление на проекта и господин Антон Иванов, представител на БИЛД ИНВЕСТ ООД, отговаряща за строително-монтажните работи направиха символична „първа копка” на строителния обект.

 

parva kopka 1   parva kopka 2   parva kopka 3
         
parva kopka 4   parva kopka 5   parva kopka 6
         
parva kopka 7   parva kopka 8   parva kopka 9