site logo top.fw

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-1.002-0023 - ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

 

„ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“

informacionen den 2019На 16.05.2019 г. във филиал Пловдив на Технически университет - София се проведе информационен ден по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
На информационния ден присъстваха представители на партньорите по проекта, асоциираните партньори и медии.
Проф. Николов – Директор на филиал Пловдив при Технически университет-София и Зам. Ръководител на проекта откри информационния ден, като представи партньорите, асоциираните партньори, основната цел и срокът за реализиране на проекта. Приветствие към участниците отправиха проф. дтн инж. Райчо Иларионов – Ректор на Технически университет –Габрово и Ръководител на екипа за управление на проекта и проф. д-р инж. Иван Кралов – Зам. -Ректор на ТУ-София.
Основните дейности и постигнатият напредък по проекта бяха представени от доц. Илия Железаров – Зам. Ректор по научноизследователска работа в Технически университет-Габрово и водещ координатор на проекта.


В рамките на проекта са предвидени 8 дейности, чрез които ще се постигне основната цел на проекта, а именно: изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие. Доц. Железаров представи информация за предприетите действия, като акцентира върху дейностите: значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури и закупуване на оборудване.


В рамките на информационния ден участниците проведоха дискусия и уточниха бъдещите научни дейности с оглед постигането на заложените индикатори за изпълнение.