site logo top.fw

МЕСЕЧНА СРЕЩА МЕЖДУ УО на ОП НОИР И ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0023 ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ"

 

На 24.10.2019 г. В конферентната зала на Библиотеката на ТУ-Габрово се проведе месечна среща между УО на ОП НОИР и екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии".


 На работната среща бяха обсъдени въпроси, свързани с текущото изпълнение на проекта, срещани трудности при работа с ИСУН 2020; напредъка на обявените до момента обществени поръчки, подготовка на планираните обществени поръчки до края на 2019 г.  и подготовката на първия междинен отчет по проекта.

 

20192401 smeest 1     20192401 smeest 2     20192401 smeest 3
 
20192401 smeest 4