site logo top.fw

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R1 И ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R2 В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.

 

       

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R1 И ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R2 В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.

 

Технически университет – Габрово на основание чл.90, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда и Заповед № З-01-456/07.12.2018 г. на Ректора   обявява конкурс за попълване състава на научноизследователския екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност: „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Срок за подаване на документите: от 10 до 17 декември 2018 г. включително

 

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, набира изследователи за работа Лабораторни комплекси „Електроника и сензорика“, „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“, „Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високо-технологични продукти“ и „Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии“ в Технически университет - Габрово.

 

 

 

 

 

 

 

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1* Изследовател R2*
1 Функции в екипа за изпълнение Провежда експериментални изследвания в Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии” Провежда експериментални изследвания в Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”
2 Необходимо образование Магистърска степен в професионално направление 5. Технически науки Защитен дисертационен труд в професионално направление 5. Технически науки, съответстващ с научната област на провежданите експериментални изследвания
3 Необходима експертиза Публикувани минимум 2 научни статии или доклади в областта на технически науки Публикувани минимум 5 научни статии или доклади в областта на технически науки
4 Професионален опит Минимум 2 години професионален опит като инженер или изследовател Минимум 2 години професионален опит като инженер или изследовател

 

* - Съгласно Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, R2 е изследовател, който е защитил докторска степен, но все още не е напълно независим в своята работа, а R1, е изследовател до защита на докторска дисертация.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”);
 • Автобиография (CV европейски формат);
 • Диплома за висше образование;
 • Диплома за ОНС „доктор” (когато е приложимо);
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 • Трудова книжка (когато е приложимо);
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо);
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо);
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо);
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка и/или служебна книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 10.12.2018 г. до 17.12.2018 г. всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа на адрес:

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“4, Технически университет, стая 3111.

 

Етапи на конкурса:

 1. Подбор на кондидатите по документи.
 2. Класиране на кандидатите.
 3. Писмено информиранена кандидатите за решението на комисията до 19.12.2018 г.
 4. Назначаване на изследователи.

 

За допълнителна информация:

Росица Донева

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, стая 3111.

Тел: 066 827 380

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Този документ е създаден по Проект № BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Технически университет- Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган