site logo top.fw

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R1 В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.

Image
Image

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R1  В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.

 

Технически университет – Габрово на основание Заповед № З-01-376/15.09.2022 г. на Ректора    обявява подбор за попълване състава на научноизследователския екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност: „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Срок за подаване на документите: от 19 септември  до 30 септември 2022 г. включително

Проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, набира изследователи за работа в Лабораторен комплекс „Електроника и сензорика“, лаборатория „Микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи“, както следва:

Изследовател R2  - 1 бр.

Изследовател R3 – 1 бр.

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R2*

1

Функции в екипа за изпълнение

Провежда експериментални изследвания в лаборатория „Микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи“ в Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

2

Необходимо образование

ОКС „Магистър“ в област на висше образование „Технически науки“

ОНС „Доктор“ в област на висше образование „Технически науки“, професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“

3

Необходима експертиза

Минимум три научни публикация или научни доклади в областта на техническите науки и участие в един научноизследователски проект

4

Професионален опит

Минимум 3 години професионален опит в областта на техническите науки, като преподавател или изследовател, или инженер.

 * - Съгласно Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“,  R2 - изследовател, който е защитил докторска степен, но все още не е напълно независим в своята работа.

 

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R3*

1

Функции в екипа за изпълнение

Провежда експериментални изследвания в лаборатория „Микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи“ в Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

2

Необходимо образование

ОКС „Магистър“ в област на висше образование „Технически науки“

ОНС „Доктор“ в област на висше образование „Технически науки“, професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“

3

Необходима експертиза

Минимум пет научни публикация или научни доклади в областта на техническите науки и участие в един научноизследователски проект

4

Професионален опит

Минимум 5 години професионален опит в областта на техническите науки, като преподавател или изследовател, или инженер

* - Съгласно Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“,  R3 - изследовател, който е защитил докторска степен, и е развил известна самостоятелност при провеждане на научни изследвания.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”);
 • Автобиография (CV европейски формат);
 • Диплома за висше образование;
 • Диплома за придобита ОНС „Доктор“
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 • Трудова книжка и/или други документи доказващи придобития професионален опит;
 • Списък на публикации с участие на кандидата;
 • Списък на изследователски проекти, в които е участвал кандидатът;
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 19.09.2022 г. до 30.09.2022 г., включително, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа на адрес:

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, Технически университет, стая 3111.

Етапи на подбора:

 1. Подбор на кондидатите по документи.
 2. Класиране на кандидатите.
 3. Писмено информиране на кандидатите за решението на комисията до 10.2022 г.
 4. Назначаване на избраните изследователи.

За допълнителна информация:

Йорданка Казакова

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, стая 3111.

Тел: 066 827 380

е-mail: jkazakova@tugab.bg