site logo top.fw

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R1 В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.

Image
Image

Технически университет – Габрово на основание Заповед № З-01-322/27.07.2022 г. на Ректора    обявява подбор за попълване състава на научноизследователския екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност: „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Срок за подаване на документите: от 1 август  до 12 август 2022 г. включително

Проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, набира изследователи за работа в Лабораторен комплекс „Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високо-технологични продукти“, лаборатория “CAD/CAM системи за проектиране и производство на високо-технологични продукти”  - 1 бр. в Технически университет - Габрово.

 

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R1*

1

Функции в екипа за изпълнение

Провежда експериментални изследвания в лаборатория “CAD/CAM системи за проектиране и производство на високо-технологични продукти” в Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

2

Необходимо образование

Магистърска степен в професионално направление 5.1 Машинно инженерство

3

Необходима експертиза

Минимум една научна публикация в областта на техническите науки или участие в един научноизследователски проект

4

Професионален опит

Минимум 2 години професионален опит в областта на машиностроенето или уредостроенето

* - Съгласно Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“,  R1, е изследовател до защита на докторска дисертация.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”;
  • Автобиография (CV европейски формат);
  • Диплома за завършено висше образование;
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
  • Трудова книжка или други документи, доказващи придобития професионален опит;
  • Списък на публикации или изследователски проекти, в които е участвал кандидатът (което е приложимо);

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 01.08.2022 г. до 12.08.2022 г., включително, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа на адрес:

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“4, Технически университет, стая 3111.

 

Етапи на конкурса:

  1. Подбор на кондидатите по документи.
  2. Класиране на кандидатите.
  3. Писмено информиране на кандидатите за решението на комисията до 08.2022 г.
  4. Назначаване на избраните изследователи.

За допълнителна информация:

Йорданка Казакова

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, стая 3111.

Тел: 066 827 380

е-mail: jkazakova@tugab.bg