site logo top.fw

Официално откриване на лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“

 

Кога: Заседателна зала, ФХФ

Къде: 28 юли 2020 г. от 11:00 – 12:00

 

Софийски университет “Св. Климент Охридски“ в качеството си на партньор по проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, има удоволствието да Ви покани на официално откриване на лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“, част от лабораторен комплекс „Наноструктурирани материали и дисперсни системи“ и представяне на закупеното оборудване.

 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_OGQ0NWU2ODEtY2U1Mi00NDEyLWJjNzEtZmQxNWEwOWMyN2Q5%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%25229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224eb144c3-6110-4b58-a2d9-a6330311ff35%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ef625313-4e8c-4ff6-b090-a10d0ad3ec14&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true