site logo top.fw

Европейски ден на индустрията- Габрово 2019

 

На 21 февруари в библиотеката на Технически университет – Габрово се проведе Европейски ден на индустрията. Основните акценти бяха фокусирани върху предизвикателствата на индустриалната трансформация и необходимостта от изграждане на култура за иновации в условията на нова дигитална среда. Водещи експерти представиха добър опит и решения в сферата на политиките за иновации и дигитализация. В рамките на отворената дискусия се обсъдиха теми, свързани с  ролята на иновационните центрове в България, стимулирането и трансфера на таланти между университетите и бизнеса, промяната на пазара с иновациите на бъдещето, дигитализацията като фактор за успех и политики за растеж и устойчивост на европейската промишленост.


Специален акцент беше поставен върху роля на научните организации в индустриалната трансформация. Пред участниците беше представен проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии". Доц. Железаров обобщи добрите практики на ТУ-Габрово като бенефициент по Процедура BG05M2OP001-1.002  „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, финансирана от ОП „НОИР“, чрез Европейския фонд за регионално развитие и представи идеите за създаване на Технологичен парк при ТУ-Габрово.


Проектът BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" има за цел изграждане на устойчиво функциониращ  национален Център по компетентност, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство. Продължителността на проекта е от 30.03.2018 г. до 30.11.2023 г. Общата стойност на проекта е 23 569 719, 17 лева, от които 20034261,29 лв. европейско и 3535457,88 лв. национално съфинансиране.

 

20190221 evropeiski den na industriata 1   20190221 evropeiski den na industriata 2   20190221 evropeiski den na industriata 5   20190221 evropeiski den na industriata 3   20190221 evropeiski den na industriata 4