site logo top.fw

Технически Университет - Габрово

Технически Университет - София

Централна лаборатория по приложна физика към БАН - Пловдив

Институт по роботика - БАН

Софийски университет Св. Климент Охридски

Технически университет - Варна

Институт по електроника - БАН

Технически университет - Варна "Доставка на измервателна апаратура и придружаващ специализиран софтуер по две обособени позиции"

 

"Доставка на измервателна апаратура и придружаващ специализиран софтуер по две обособени позиции за нуждите на Технически университет - Варна, по Договор № BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко-и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020". Обособена позиция № 1 - Доставка на камера, автономна, високоскоростна – 1 брой. Обособена позиция № 2 - Доставка на специализиран програмен продукт – 1 брой.

 

Връзка към АОП

За повече информация

Последно на сайта

eu noir tugab tusofia clpf plovdiv ir bas.fw logo su tu varna Ie transparent