site logo top.fw

Технически Университет - Габрово

Технически Университет - София

Централна лаборатория по приложна физика към БАН - Пловдив

Институт по роботика - БАН

Софийски университет Св. Климент Охридски

Технически университет - Варна

Институт по електроника - БАН

Технически университет – Габрово има удоволствието да Ви покани на официална церемония за откриване на обект и демонстрация на лабораторните комплекси по проект №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергосп

Untitled 1Събитието ще се състои на  29-ти май 2021 г. (събота) от 10.00 в двора на сградата на Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ – гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 8.

На същата дата от 11.00 часа ще се проведе информационен ден за представяне на напредъка по проекта. В рамките на събитията ще се проведе пресконференция на тема „Науката и иновациите през новия програмен период. Модернизиране на научно-изследователската  инфраструктура в Центровете на върхови постижения и в Центровете за компетентност" с участието на г-жа Мария Габриел – европейски комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж.

Дейностите са финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ще се радваме заедно да отбележим събитието!

Заповядайте, очакваме Ви!