site logo top.fw

Технически Университет - Габрово

Технически Университет - София

Централна лаборатория по приложна физика към БАН - Пловдив

Институт по роботика - БАН

Софийски университет Св. Климент Охридски

Технически университет - Варна

Институт по електроника - БАН

Институт по роботика при БАН „Изготвяне на технически проекти и последващо упражняване на авторски надзор във връзка с изпълнението на договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи

 

Институт по роботика при БАН обявява открита процедура с предмет „Изготвяне на технически проекти и последващо упражняване на авторски надзор във връзка с изпълнението на договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансирани, чрез ОП НОИР 2014-2020“

Връзка към АОП

За повече информация

 

 

eu noir tugab tusofia clpf plovdiv ir bas.fw logo su tu varna Ie transparent