site logo top.fw

Технически Университет - Габрово

Технически Университет - София

Централна лаборатория по приложна физика към БАН - Пловдив

Институт по роботика - БАН

Софийски университет Св. Климент Охридски

Технически университет - Варна

Институт по електроника - БАН

Технически университет Габрово „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информиране и публичност по проект: BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информиране и публичност по проект:   BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" по две обособени позиции:


Обособена позиция № 1 „Изработване и доставка на информационни и презентационни материали“
и
Обособена позиция № 2 „Организиране на публични събития/пресконференции/“

 

Връзка към АОП

За повече информация