site logo top.fw

Технически Университет - Габрово

Технически Университет - София

Централна лаборатория по приложна физика към БАН - Пловдив

Институт по роботика - БАН

Софийски университет Св. Климент Охридски

Технически университет - Варна

Институт по електроника - БАН

ТУ - Варна "Доставка на измервателна апаратура и придружаващ специализиран софтуер по обособени позиции"


Доставка на измервателна апаратура и придружаващ специализиран софтуер по обособени позиции" за нуждите на Технически университет – Варна, по Договор № BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко-и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020’’

 

Връзка към АОП

За повече информация