site logo top.fw

Технически Университет - Габрово

Технически Университет - София

Централна лаборатория по приложна физика към БАН - Пловдив

Институт по роботика - БАН

Софийски университет Св. Климент Охридски

Технически университет - Варна

Институт по електроника - БАН

Софийски университет, ФХФ: Извършване на строителни монтажни работи на помещение

 

„Извършване на строителни монтажни работи на помещение (лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“) към лабораторен комплекс «Наноструктурирани материали и Дисперсни системи»), находящо се във ФХФ, собственост на СУ „Св. Климент Охридски“ - София, с цел подобряване условията за работа, разполагане на ново оборудване, адаптиране на Електро, ВиК и ОВК инсталациите по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

 

28.08.2018г. Връзка към АОП

28.08.2018г. За повече информация