site logo top.fw

Технически Университет - Габрово

Технически Университет - София

Централна лаборатория по приложна физика към БАН - Пловдив

Институт по роботика - БАН

Софийски университет Св. Климент Охридски

Технически университет - Варна

Институт по електроника - БАН

ПОКАНА за информационен ден по проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

 

Уважаеми партньори,

 

Във връзка с изпълнението на проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, Договор № BG05M20P001-1.002-00238/30.03.2018 г., финансиран по Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие най-учтиво Ви каним на информационен ден.

Събитието за представяне на напредъка по Проекта ще се проведе на 15.11.2019 г. от 14.00 в конферентната зала на Библиотеката на Технически университет – Габрово при следния дневен ред:

13.30 – 14.00     Регистрация на участниците

14.00-14.15        Приветствие от проф. дтн инж. Райчо Иларионов – ръководител на екипа за управление на проекта

14.15-15.00        Представяне на постигнатите резултати и дискусия (модератор доц. д-р инж. Илия Железаров)

 

Прикрепено Ви изпращам покана. Благодарим за упоритата работа. Искрено вярваме, че ще имате възможност да се присъедините към информационния ден.

С уважение,

Л. Русанова